Przejdź do treści

Ubezpieczenie na życie

Najlepsze ubezpieczenie na życie

Czy potrafisz zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo ? Wybierz najlepsze ubezpieczenie na życie.

Czy chcesz zapewnić bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczyć spłatę kredytu oraz zadbać o start dzieci w dorosłość, zgromadzić kapitał na przyszłość i zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby?

Teraz możesz szybko i bezpiecznie dowiedzieć się o naszej propozycji ubezpieczenia dla Ciebie korzystając z telefonu lub internetu.

Co zapewnia ubezpieczenie na życie?

Możliwość wyboru pakietu dla każdego niezależnie od jego sytuacji życiowej (-Dla Ciebie, Dla Dwojga, Dla Rodziny i Dla Seniora)

Wszechstronną, solidną ochronę dla osoby ubezpieczonej oraz jego bliskich za niewspółmiernie niską składkę – od 41 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji

Dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny

Minimum formalności i Indywidualny certyfikat już podczas pierwszego spotkania – brak badań, jedynie oświadczenie o stanie zdrowia zawierające 5 pytań.

Zwiększenie świadczeń na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego z łączną maksymalną wypłatą nawet do 300 000 zł

Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przeprowadzenia operacji czy nawet w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych

Zabezpieczenie dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu osierocenia dziecka lub w postaci renty dla dziecka

Potrzebujesz rady? Zadzwoń do Agenta

Profesjonalny doradca ubezpieczeniowy

Monika Florczyk

Ubezpieczenie na życie - opcje

Zakres ubezpieczenia może zawierać następujące ryzyka

zgon Ubezpieczonego,
zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
wypadek Ubezpieczonego
wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku
pokrycie kosztów leczenia w następstwie wypadku na terenie RP,
poważne zachorowanie Ubezpieczonego
wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres podstawowy 20 jednostek chorobowych,
wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres rozszerzony 36 jednostek chorobowych,
leczenie operacyjnego Ubezpieczonego,
powikłania pooperacyjne,
leczenie specjalistyczne,
leczenie Ubezpieczonego w szpitalu,
leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku,
leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego,
leczenie Ubezpieczonego w szpitalu – OIOM,

Zdarzenia dotyczące współmałżonka/partnera

  śmierć współmałżonka/partnera ubezpieczonego,
śmierć współmałżonka/partnera ubezpieczonego w następstwie wypadku,
wystąpienie u współmałżonka/partnera ubezpieczonego poważnego zachorowania,

Zdarzenia dotyczące dzieci

osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,
renta w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
śmierć dziecka ubezpieczonego i urodzenia się martwego dziecka,
wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania,
urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,

Zdarzenia dotyczące rodziców

zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego lub rodzica partnera Ubezpieczonego,

Plan pełnej ochrony

To elastyczne ubezpieczeniowe rozwiązanie ochronne, które pozwala na zapewnienie bieżącego wsparcia finansowego w razie niespodziewanych zdarzeń losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek czy choroba.

Klient ma możliwość zmiany poziomu zabezpieczenia (czyli wyższe sumy ubezpieczenia i więcej umów dodatkowych).

Ubezpieczenie skierowane jest dla tych wszystkich, którzy

są jedynymi żywicielami rodziny lub jego dochody mają decydujący udział w budżecie domowym
mają kredyt i na czas jego spłaty chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich
wykonują pracę, w której występuje podwyższone ryzyko wypadku
prowadzą aktywny tryb życia, podróżują i uprawiają sporty
chcieliby otrzymywać środki finansowe np. na bieżącą opłatę rachunków, w sytuacji gdy z powodu wypadku lub choroby przez dłuższy czas będzie przebywał w szpitalu
chcą zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę przez określony czas, w formie comiesięcznych wypłat
mają w rodzinie przypadki poważnych zachorowań – w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdy będzie wymagał opieki i nie chce być obciążeniem dla rodziny.

dla których najważniejsza jest gwarancja wysokości świadczenia otrzymywanego w przyszłości
które obawiają się pogorszenia przyszłego standardu życia ze względu na niższe dochody, które już dziś chcą oszczędzać na emeryturę
zainteresowanych wypłatą zgromadzonego kapitału w postaci rat kapitałowych (renty)
którzy chcą otrzymać gwarancję regularnych wypłat do końca życia bez ryzyka wyczerpania kapitału
którym zależy zarówno na oszczędzaniu bez ryzyka jak i wypłacie środków w konkretnym momencie
którzy chcą zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak wypadek czy choroba.

Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiej ochrony ubezpieczeniowej za jak najniższą składkę.

Jest ono adresowane przede wszystkim do Klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia -krótko, -średnio i długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki czy leasingi.

Świadczenie, którego wysokość Ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Bardzo ważną zaletą tego ubezpieczenia jest jego elastyczność.

Klient ma możliwość dokonywania różnych operacji na polisie, takich jak: zamiana w ubezpieczenie bezskładkowe, czasowe zawieszenie opłacania składek, wypłata środków z rachunku zysków, czy też wykup polisy, jak również ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy wypadkowych i chorobowych umów dodatkowych.
Plan na dziś i jutro

Plan na dziś i jutro to produkt, który łączy funkcje ochronne(dostarczane przez umowy dodatkowe- największy wybór wśród dotychczasowych produktów Allianz) z oszczędzaniem(tą funkcję zapewnia umowa podstawowa).

W ramach produktu ochroną można objąć jednego lub dwóch Ubezpieczonych (małżeństwo/związek partnerski) oraz nieograniczoną liczbę ich Dzieci.

Plan na dziś i jutro składa się z szeregu elementów składowych– „modułów”, które można ze sobą łączyć w dowolnym czasie. Program będzie można skonstruować z następujących modułów:

Umowa podstawowa typu unit-linked, zapewnia minimalną (SU = 100 zł) ochronę na wypadek śmierci (jednego lub dwóch Ubezpieczonych), głównym jej celem jest gromadzenie kapitału poprzez inwestycję w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
Umowa dodatkowa dla dorosłych: ubezpieczenie na życie (terminowe lub bezterminowe) – umowa dodatkowa zapewniająca ochronę na wypadek śmierci (oddzielna dla każdego z ubezpieczonych).
Pozostałe umowy dodatkowe dla dorosłych rozszerzające zakres ochrony, zapewniające ochronę życia lub zdrowia (oddzielne dla każdego z Ubezpieczonych).
Umowy dodatkowe dla dzieci w ramach, których można objąć ochroną dowolną ilość dzieci, dołączając do umowy podstawowej „dziecięce” umowy dodatkowe (oddzielne dla każdego dziecka).

Moduły można łączyć ze sobą w dowolnym czasie. Umowa podstawowa jest obligatoryjna. Umowy dodatkowe mogą być dołączane/odłączane w trakcie ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia na poszczególnych umowach dodatkowych są od siebie niezależne i mogą być zmieniane (podwyższane i/lub obniżane) w zależności od potrzeb Klienta.

neve-insurance-11

Zapytaj o wycenę

    Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu realizacji zamówionej usługi