Agent ubezpieczeń Allianz!   ZADZWOŃ: +48 606-937-600
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie w Allianz

Pakiet Bezpieczne Życie

Pakiet Bezpieczne Życie to grupowe ubezpieczenie na życie, do którego możesz przystąpić indywidualnie. Zapewnia całodobowy dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych, ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób objętych ubezpieczeniem za bardzo niską składkę. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Otrzymasz solidną ochronę przy niskiej składce.

Ten rodzaj ubezpieczenia daje:

 • Możliwość wyboru pakietu dla każdego niezależnie od jego sytuacji życiowej (-Dla Ciebie, Dla Dwojga, Dla Rodziny i Dla Seniora)
 • Wszechstronną, solidną ochronę dla osoby ubezpieczonej oraz jego bliskich za niewspółmiernie niską składkę – od 41 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji
 • Zwiększenie świadczeń na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego z łączną maksymalną wypłatą nawet do 300 000 zł
 • Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przeprowadzenia operacji czy nawet w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych
 • Dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych dla całej rodziny
 • Zabezpieczenie dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu osierocenia dziecka lub w postaci renty dla dziecka
 • Minimum formalności i Indywidualny certyfikat już podczas pierwszego spotkania – brak badań, jedynie oświadczenie o stanie zdrowia zawierające 5 pytań.

Zakres ubezpieczenia może zawierać następujące ryzyka:

 • zgon Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • wypadek Ubezpieczonego
 • wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • pokrycie kosztów leczenia w następstwie wypadku na terenie RP,
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres podstawowy 20 jednostek chorobowych,
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania – zakres rozszerzony 36 jednostek chorobowych,
 • leczenie operacyjnego Ubezpieczonego,
 • powikłania pooperacyjne,
 • leczenie specjalistyczne,
 • leczenie Ubezpieczonego w szpitalu,
 • leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku,
 • leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • leczenie Ubezpieczonego w szpitalu - OIOM,

Zdarzenia dotyczące współmałżonka/partnera

 • śmierć współmałżonka/partnera ubezpieczonego,
 • śmierć współmałżonka/partnera ubezpieczonego w następstwie wypadku,
 • wystąpienie u współmałżonka/partnera ubezpieczonego poważnego zachorowania,

Zdarzenia dotyczące dzieci

 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,
 • renta w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
 • śmierć dziecka ubezpieczonego i urodzenia się martwego dziecka,
 • wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania,
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,

Zdarzenia dotyczące rodziców

 • zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego lub rodzica partnera Ubezpieczonego,

Całodobowa pomoc

szeroki pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą dobę.

Plan pełnej ochrony

To elastyczne ubezpieczeniowe rozwiązanie ochronne, które pozwala na zapewnienie bieżącego wsparcia finansowego w razie niespodziewanych zdarzeń losowych takich jak nieszczęśliwy wypadek czy choroba.

Klient ma możliwość zmiany poziomu zabezpieczenia (czyli wyższe sumy ubezpieczenia i więcej umów dodatkowych).

Ubezpieczenie skierowane jest dla tych wszystkich, którzy

 • są jedynymi żywicielami rodziny lub jego dochody mają decydujący udział w budżecie domowym
 • mają kredyt i na czas jego spłaty chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich
 • wykonują pracę, w której występuje podwyższone ryzyko wypadku
 • prowadzą aktywny tryb życia, podróżują i uprawiają sporty
 • chcieliby otrzymywać środki finansowe np. na bieżącą opłatę rachunków, w sytuacji gdy z powodu wypadku lub choroby przez dłuższy czas będzie przebywał w szpitalu
 • chcą zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę przez określony czas, w formie comiesięcznych wypłat
 • mają w rodzinie przypadki poważnych zachorowań - w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdy będzie wymagał opieki i nie chce być obciążeniem dla rodziny.

Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiej ochrony ubezpieczeniowej za jak najniższą składkę.

Jest ono adresowane przede wszystkim do Klientów, którzy potrzebują zabezpieczenia -krótko, -średnio i długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki czy leasingi.

Świadczenie, którego wysokość Ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy, jest wypłacane Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

Plan pełnej ochrony

Ubezpieczenie dla tych wszystkich

 • dla których najważniejsza jest gwarancja wysokości świadczenia otrzymywanego w przyszłości
 • które obawiają się pogorszenia przyszłego standardu życia ze względu na niższe dochody, które już dziś chcą oszczędzać na emeryturę
 • zainteresowanych wypłatą zgromadzonego kapitału w postaci rat kapitałowych (renty)
 • którzy chcą otrzymać gwarancję regularnych wypłat do końca życia bez ryzyka wyczerpania kapitału
 • którym zależy zarówno na oszczędzaniu bez ryzyka jak i wypłacie środków w konkretnym momencie
 • którzy chcą zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak wypadek czy choroba.

Głównym celem ubezpieczenia jest połączenie ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem.

Świadczenie, którego minimalna wartość jest wybierana przy zawieraniu umowy, jest wypłacane zarówno w przypadku śmierci Ubezpieczonego jak i dożycia przez niego do określonego dnia (tzw. Dnia dożycia). h

Świadczenie z tytułu dożycia może być wypłacone w formie renty zapewniając Ubezpieczonemu środki na pokrycie przyszłych wydatków.

Bardzo ważną zaletą tego ubezpieczenia jest jego elastyczność.

Klient ma możliwość dokonywania różnych operacji na polisie, takich jak: zamiana w ubezpieczenie bezskładkowe, czasowe zawieszenie opłacania składek, wypłata środków z rachunku zysków, czy też wykup polisy, jak również ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy wypadkowych i chorobowych umów dodatkowych.

Plan na dziś i jutro

Plan na dziś i jutro to produkt, który łączy funkcje ochronne(dostarczane przez umowy dodatkowe- największy wybór wśród dotychczasowych produktów Allianz) z oszczędzaniem(tą funkcję zapewnia umowa podstawowa).

W ramach produktu ochroną można objąć jednego lub dwóch Ubezpieczonych (małżeństwo/związek partnerski) oraz nieograniczoną liczbę ich Dzieci.

Plan na dziś i jutro składa się z szeregu elementów składowych– „modułów”, które można ze sobą łączyć w dowolnym czasie. Program będzie można skonstruować z następujących modułów:

 • Umowa podstawowa typu unit-linked, zapewnia minimalną (SU = 100 zł) ochronę na wypadek śmierci (jednego lub dwóch Ubezpieczonych), głównym jej celem jest gromadzenie kapitału poprzez inwestycję w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
 • Umowa dodatkowa dla dorosłych: ubezpieczenie na życie (terminowe lub bezterminowe) – umowa dodatkowa zapewniająca ochronę na wypadek śmierci (oddzielna dla każdego z ubezpieczonych).
 • Pozostałe umowy dodatkowe dla dorosłych rozszerzające zakres ochrony, zapewniające ochronę życia lub zdrowia (oddzielne dla każdego z Ubezpieczonych).
 • Umowy dodatkowe dla dzieci w ramach, których można objąć ochroną dowolną ilość dzieci, dołączając do umowy podstawowej „dziecięce” umowy dodatkowe (oddzielne dla każdego dziecka).
 • Moduły można łączyć ze sobą w dowolnym czasie. Umowa podstawowa jest obligatoryjna. Umowy dodatkowe mogą być dołączane/odłączane w trakcie ubezpieczenia.

  Sumy ubezpieczenia na poszczególnych umowach dodatkowych są od siebie niezależne i mogą być zmieniane (podwyższane i/lub obniżane) w zależności od potrzeb Klienta.


Subskrybuj Newsletter